Uvjeti korištenja usluge hostinga

  • VRIJEME ČITANJA: 7 MINUTA

Pojmovi:

Strana 1 - Korisnik = naručitelj usluge

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software

 

Uvod

Sve usluge navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.web-hosting.work.

Upit za uslugu od strane Korisnik upućen putem popunjenog formulara „Upit za Ponudu“ na stranici www.web-hosting.work smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i tickete arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone. DOMIDONA IT obvezuje se korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata knjiženja uplate.

Svaka dodatno naručena usluga od strane Korisnika biti će pridodana u korisničku zonu, a na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza. DOMIDONA IT ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument.

Naručene usluge su plative Virmanskim nalogom.

Na sve usluge DOMIDONA IT se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.web-hosting.work

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku isporuči uslugu te izda Račun.

 

Plaćanje

Cijene DOMIDONA IT usluga su javno dostupne na stranicama DOMIDONA IT (www.web-hosting.work) i sastavni su dio ugovora.

Sve usluge DOMIDONA IT plaćaju se unaprijed – avansno osim ako nije drukčije Ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, DOMIDONA IT će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.

DOMIDONA IT obavezuje se poslati ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća DOMIDONA IT poslati će i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje DOMIDONA IT će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužna čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka. Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge isključivo u eletronskom obliku I u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

 

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONI IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi uslugeb) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.d) Kod druge nepredvidive situacije

DOMIDONA IT se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.

DOMIDONA IT će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta, u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.

Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, DOMIDONA IT se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke kao niti posljedicu korištenja istih.

DOMIDONA IT radi sigurnosne kopije – backup na dnevnoj bazi sa mogućnošću zakupa usluge dodatnog backupa. Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

 

Registracija domena

DOMIDONA IT će u ime korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima krovnog domenskog registra (npr Verisign, Affilias, CarNET itd.). Korisnik potvrđuje da je pročitao i shvatio uvjete registracije naručene domene koje propisuje krovni domenski registar – treća strana. Korisnik potvrđuje da se DOMIDONA IT neće smatrati odgovornom u bilo kojem slučaju u kojem korisnik nije upoznat sa pravilima registracije domena koje propisuje krovni registar.

Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge DOMIDONA IT se ne može smatrati odgovornom za nemogućnost produženja/registracije domene.

DOMIDONA IT će za korisnika registrirati besplatne i naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.

Naručitelj besplatnih .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Radi karaktera registracije/obnove domena DOMIDONA IT ni u kojem slućaju neće vršiti povrat uplaćenih sredstava.

Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.

DOMIDONA IT će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.

Za registraciju .eu domene, korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije.

gTLD domena mora sadržavati minimalno 3 znaka bez ekstenzije do maksimalno 63 znaka bez ekstenzije osim ako nije drugačije navedeno.

 

Odgovornost

DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom u sljedećim slučajevima:a) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.b) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.c) Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).d) Utjecaja više sile.e) Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

DOMIDONA IT će korisniku isplatiti naknadu po sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu.a) 10 % za dostupnost od 97.00 % – 99.49 %b) 20 % za dostupnost od 96.00 – 96.99 %c) 30 % za dostupnost od 95.00 – 95.99 %d) 50 % za dostupnost od 94.00 – 94.99 %e) 100 % za dostupnost manju od 94 %

U isto ne spadaju: a) održavanje na poslužiteljima – hardware i software te b) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja. c) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.d) Mrežni ispadi uzrokovani od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada). e) Utjecaji više sile.f) Neispravno korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

Korisnik je svjestan da će DOMIDONA IT uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:a) korištenje usluge protivno Uvjetima.b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).g) pokretanje browser based igrih) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.j) davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa, dedicated servera i vps servera), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga.k) zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera.l) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

 

Resursi

Korisniku su dostupni sljedeći resursi:• 5% CPU-a• 5% RAM-a• 5% mrežnih resursa• 10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka• 5 % I/O diskovnih operacija• 10 simultano otvorenih procesa

U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa DOMIDONA IT će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.

U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera DOMIDONA IT će privremeno isključiti uslugu.

“Managed” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će za korisnika održavati sustav po principu “best effort” te će na svaku prijavu korisnika pisanim putem reagirati te pokušati otkloniti prijavljeni kvar.

“Unmanaged” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će korisniku isporučiti uslugu koju neće za korisnika održavati, korisnik se sam brine o svemu osim o hardware-u poslužitelja. Ukoliko dođe do kvara na hardware-u poslužitelja, DOMIDONA IT će kvar otkloniti o svom trošku i u roku predviđenom SLA ugovorom. VPS i DEDICATED serveri su unmanaged vrsta usluge ako drukčije nije naznačeno na stranici www.web-hosting.work

 

Garancija zadovoljstva

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: sklapanja ugovora. Danom sklapanja Ugovora se smatra datum aktivacije usluge.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.

U trenutku zaprimanja Jednostranog raskida Ugovora ćemo odmah deaktivirati uslugu na koju se jednostrani raskid odnosi. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornim za korisničke podatke koji bi u tom trenutku mogli koristiti DOMIDONA IT resurse koji su otkazani. Privremena reaktivacija se naplaćuje 500 kn + PDV jednokratno te traje 48 sati.

Ukoliko se Jednostrani raskid Ugovora odnosi na povezane usluge poput registracie/obnove domena ili povlaštene registracije/obnove domena, iznos domene će biti izuzet od povrata, a ukoliko je domena nalaćena po povlaštenom iznosu ista će biti naplaćena po punom iznosu.

 

Nadležnost

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

 

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.web-hosting.work

 

Jednostrani raskid Ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete  ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Preuzmite ovdje “Obrazac za jednostrani raskid Ugovora”.

Na korisnike VPS i dedicated servera se odnose povezani uvjeti korištenja usluga.

 

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!