Politika privatnosti

Pojmovi:

Strana 1 - Korisnik = naručitelj usluge

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software

 

Uvod

Sve usluge navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.web-hosting.work.

Upit za uslugu od strane Korisnik upućen putem popunjenog formulara „Upit za Ponudu“ na stranici www.web-hosting.work smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i tickete arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone. DOMIDONA IT obvezuje se korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata knjiženja uplate.

Svaka dodatno naručena usluga od strane Korisnika biti će pridodana u korisničku zonu, a na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza. DOMIDONA IT ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument.

Naručene usluge su plative Virmanskim nalogom.

Na sve usluge DOMIDONA IT se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.web-hosting.work

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku isporuči uslugu te izda Račun.

 

Plaćanje

Cijene DOMIDONA IT usluga su javno dostupne na stranicama DOMIDONA IT (www.web-hosting.work) i sastavni su dio ugovora.

Sve usluge DOMIDONA IT plaćaju se unaprijed – avansno osim ako nije drukčije Ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, DOMIDONA IT će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.

DOMIDONA IT obavezuje se poslati ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća DOMIDONA IT poslati će i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje DOMIDONA IT će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužna čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka. Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge isključivo u eletronskom obliku I u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

 

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONI IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi uslugeb) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.d) Kod druge nepredvidive situacije

DOMIDONA IT se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.

DOMIDONA IT će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta, u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.

Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, DOMIDONA IT se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke kao niti posljedicu korištenja istih.

DOMIDONA IT radi sigurnosne kopije – backup na dnevnoj bazi sa mogućnošću zakupa usluge dodatnog backupa. Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

 

Registracija domena

DOMIDONA IT će u ime korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima krovnog domenskog registra (npr Verisign, Affilias, CarNET itd.). Korisnik potvrđuje da je pročitao i shvatio uvjete registracije naručene domene koje propisuje krovni domenski registar – treća strana. Korisnik potvrđuje da se DOMIDONA IT neće smatrati odgovornom u bilo kojem slučaju u kojem korisnik nije upoznat sa pravilima registracije domena koje propisuje krovni registar.

Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge DOMIDONA IT se ne može smatrati odgovornom za nemogućnost produženja/registracije domene.

DOMIDONA IT će za korisnika registrirati besplatne i naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.

Naručitelj besplatnih .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Radi karaktera registracije/obnove domena DOMIDONA IT ni u kojem slućaju neće vršiti povrat uplaćenih sredstava.

Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.

DOMIDONA IT će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.

Za registraciju .eu domene, korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije.

gTLD domena mora sadržavati minimalno 3 znaka bez ekstenzije do maksimalno 63 znaka bez ekstenzije osim ako nije drugačije navedeno.

 

Odgovornost

DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom u sljedećim slučajevima:a) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.b) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.c) Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).d) Utjecaja više sile.e) Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

DOMIDONA IT će korisniku isplatiti naknadu po sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu.a) 10 % za dostupnost od 97.00 % – 99.49 %b) 20 % za dostupnost od 96.00 – 96.99 %c) 30 % za dostupnost od 95.00 – 95.99 %d) 50 % za dostupnost od 94.00 – 94.99 %e) 100 % za dostupnost manju od 94 %

U isto ne spadaju: a) održavanje na poslužiteljima – hardware i software te b) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja. c) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.d) Mrežni ispadi uzrokovani od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada). e) Utjecaji više sile.f) Neispravno korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

Korisnik je svjestan da će DOMIDONA IT uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:a) korištenje usluge protivno Uvjetima.b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).g) pokretanje browser based igrih) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.j) davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa, dedicated servera i vps servera), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga.k) zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera.l) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

 

Resursi

Korisniku su dostupni sljedeći resursi:• 5% CPU-a• 5% RAM-a• 5% mrežnih resursa• 10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka• 5 % I/O diskovnih operacija• 10 simultano otvorenih procesa

U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa DOMIDONA IT će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.

U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera DOMIDONA IT će privremeno isključiti uslugu.

“Managed” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će za korisnika održavati sustav po principu “best effort” te će na svaku prijavu korisnika pisanim putem reagirati te pokušati otkloniti prijavljeni kvar.

“Unmanaged” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će korisniku isporučiti uslugu koju neće za korisnika održavati, korisnik se sam brine o svemu osim o hardware-u poslužitelja. Ukoliko dođe do kvara na hardware-u poslužitelja, DOMIDONA IT će kvar otkloniti o svom trošku i u roku predviđenom SLA ugovorom. VPS i DEDICATED serveri su unmanaged vrsta usluge ako drukčije nije naznačeno na stranici www.web-hosting.work

 

Garancija zadovoljstva

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: sklapanja ugovora. Danom sklapanja Ugovora se smatra datum aktivacije usluge.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.

U trenutku zaprimanja Jednostranog raskida Ugovora ćemo odmah deaktivirati uslugu na koju se jednostrani raskid odnosi. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornim za korisničke podatke koji bi u tom trenutku mogli koristiti DOMIDONA IT resurse koji su otkazani. Privremena reaktivacija se naplaćuje 500 kn + PDV jednokratno te traje 48 sati.

Ukoliko se Jednostrani raskid Ugovora odnosi na povezane usluge poput registracie/obnove domena ili povlaštene registracije/obnove domena, iznos domene će biti izuzet od povrata, a ukoliko je domena nalaćena po povlaštenom iznosu ista će biti naplaćena po punom iznosu.

 

Nadležnost

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

 

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.web-hosting.work

 

Jednostrani raskid Ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete  ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Preuzmite ovdje “Obrazac za jednostrani raskid Ugovora”.

Na korisnike VPS i dedicated servera se odnose povezani uvjeti korištenja usluga.

 

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

Pojmovi:

Strana 1 - naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

DOMIDONA IT poštuje privatnost i sigurnost Korisnika svojih usluga kao i posjetitelja web stranica. DOMIDONA IT trudi se pružiti personalizirano iskustvo u korištenju web stranica. Kako bi vam mogli pružati relevantne informacije dok ste na našim stranicama ponekada moramo prikupiti određene informacije o vama kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.

DOMIDONA IT garantira:

Ne prodajemo, iznajmljujemo ili ćemo ikada prodavati ili iznajmljivati bilo kakve osobne informacije o našim Korisnicima. Osim u slučajevima navedenim u ovom dokumentu

Naša Politika privatnosti se odnosi na naše bivše, sadašnje i buduće Korisnike naših usluga kao i posjetitelja.

Pripremili smo ovu Politiku privatnosti kako bi Vi bolje razumjeli koje podatke o vama prikupljamo, kako i kada bi te podatke mogli koristiti te na koji način štitimo vaše osobne podatke, tko ima pristup vašim osobnim podacima te kako možete samostalno izmijeniti bilo kakvu netočnost u podacima. Ova Politika privatnosti nije namijenjena i ne stvara bilo kakve Ugovorne odnose ili predstavlja bilo kakva druge pravne odgovornosti bilo koje od strana.

Informacije koje sakupljamo:

DOMIDONA IT skuplja određene informacije o svojim korisnicima na 3 načina:

 • kroz serverske logove,
 • pomoću kolačića (cookies) i
 • direktno od Korisnika

 

Serverski logovi:

Kada posjetite našu web stranicu, DOMIDONA IT može sakupljati informacija koje vas ne mogu identificirati kao određenu osobu kao:

 • Adresa internet protokola (niže objašnjeno);
 • Vrstu internet preglednika koji koristite na računalu;
 • Broj linkova koji ste kliknuli na našoj web stranici;
 • Zemlja ili županija otkuda dolazite;
 • Datum i vrijeme vašeg posjeta;
 • Naziv vašeg pružatelja internetskih usluga;
 • Web stranica preko koje ste došli do naše stranice (klikom na poveznicu);
 • Stranice koje ste pregledali na našoj web stranici

 

Internet Protokol (“IP”) Adresa

 • IP adresa je broj dodijeljen vašem računalu dok koristite internet, iz IP adrese web poslužitelji automatski identificiraju vaše računalo. DOMIDONA IT serveri prikupljaju IP adrese posjetitelja a web stranice putem kojih ste došli do naše web stranice. Vaša IP adresa pomaže DOMIDONI IT da vam pruži bolje korisničko iskustvo, sakupi statistike posjećenosti svojih web stranica te uoči greške na svojim web stranicama.

 

Kolačići (Cookies)

 • Naše web stranice koriste kolačiće (cookies) (n.pr., mali komadići texta koje naš server pohranjuje na čvrsti disk vašeg računala). Kolačiće koristimo kako bi pohranili vaše postavke, informacije koje koristite za prijavu te pružanje personaliziranog iskustva. Kolačići mogu također pohranjivati informacije koje vam mogu otkriti identitet (niže objašnjeno) koje ste sami prethodno unijeli na nekom dijelu stranice kako ne bi svaki put iznova morali unositi iste informacije. Pohranu kolačića možete zabraniti tako da ih isključite u svom internet pregledniku no tako ćete izgubiti dio funkcionalnosti DOMIDONA IT internet stranice.

 

Informacije koje vas identificiraju

 • Na nekim od naših web stranica, korisnici se mogu registrirati kako bi zatražili naše usluge, zaprimili personalizirane sadržaje ili sudjelovali u online anketama. Kada se registrirate, DOMIDONA IT može od vas tražiti neke osobne informacije, koje mogu sadržavati no nisu ograničene na: Vaše puno ime i prezime, poštanska adresa, broj telefona, email adresa, osobni identifikacijski broj (OIB). Na temelju prikupljenih podataka DOMIDONA IT vam može ponuditi svoje usluge.
 • Ako ostvarimo poslovnu suradnju, možemo od vas tražiti financijske informacije kao podatke o kreditnoj kartici ili o bankovnom računu. Bilo kakve financijske informacije koje od vas prikupljamo isključivo se koriste kako bi mogli naplatiti usluge koje ste zatražili i prihvatili. Ako uslugu namjeravate platiti putem kreditne kartice, informacije o istoj mogu biti proslijeđene tvrtki koja vrši naplatu na vašoj kreditnoj kartici (pružatelja payment gateway-a)

 

Dodatne informacije

 • Kao sigurnosnu mjeru te kako bi se osigurali da su naše internet stranice i mreža dostupni svim posjetiteljima, DOMIDONA IT može koristiti softverske programe kojima prati mrežni promet ili identificira neautorizirane pokušaje uploada ili promjene informacija te činjenje štete na bilo koji drugi način. Ovi programi mogu također sakupljati informacije o načinima na koji koristite računalnu mrežu ili web stranice.
 • Možemo od vas tražiti osobne informacije ako od nas tražite tehničku podršku ili pružanje dodatnih informacija o našim uslugama. Na primjer, možemo od vas prikupljati osobne informacije (kao e-mail adresa, informacije o sustavu i opise problema) kako bi vam mogli pružiti online tehničku podršku i pomoć oko problema. Ako ćete s nama komunicirati elektroničkim putem (n.pr. email, online chat ili instant messaging), možemo zadržati kopiju elektroničke komunikacije zajedno sa vašom e-mail adresom i vašim odgovorima. Pružamo sigurnosnu zaštitu za elektronsku komunikaciju istovjetnu sigurnosti informacija koje primamo telefonskim upitima.

 

Kako koristimo Vaše informacije

 • DOMIDONA IT koristi prikupljene informacije kako bi vas obavještavali o vašem korisničkom računu te promjenama uvjeta korištenja usluga po pitanju korištenja web stranica. Možemo vas obavještavati o uslugama za koje mislimo da bi vama mogle biti vrijedne te o posebnim ponudama. Ako ne želite primati takve e-mailove, putem korisničke zone možete ugasiti takve obavijesti pomoću “opting-out” opcije. Naši zaposlenici, ugovorni partneri ili agenti ponekada će zahtijevati pristup vašim osobnim informacijama. DOMIDONA IT dozvoljava ograničeni pristup tim informacijama samo u poslovne svrhe kao administracija i unapređenje naših usluga.

 

Informacije kojima dozvoljavamo pristup

 • DOMIDONA IT može dozvoliti pristup informacijama koje ne identificiraju vas kao Korisnika, uzorcima korištenja naših web stranica te povezanim načinima korištenja naših web stranica. Ulažemo napore kako bi odabrali isključivo poštene partnere s važećim Politikama privatnosti no ne preuzimamo odgovornost za njihove Politike privatnosti ili poslovne modele.
 • DOMIDONA IT može dijeliti ili otkriti osobne informacije s agentima ili ugovornim stranama koji koriste navedene informacije u ime DOMIDONA IT ili u administraciji usluga koje isporučuje u ime DOMIDONA IT.

 

Posebni slučajevi davanja informacija

Osobne i ne osobne informacije mogu biti predane trećoj strani u slučaju:

 • Zahtjev od strane Zakona, u slučaju javne sigurnosti ili po Sudskom nalogu
 • Ako se radi o našem povezanom pravnom subjektu – sestrinskoj tvrtki

 

Direktni kontakt

 • DOMIDONA IT vas može direktno kontaktirati putem e-mail adrese ili druge informacije koju ste predali pri registraciji kako bi potvrdili navedene informacije. DOMIDONA IT također će vas kontaktirati kada ćete od nas zahtijevati da odgovorimo na vaša pitanja, kako bi isporučili zatraženu uslugu, kako bi mogli upravljati svojim korisničkim računom i kako bi vas informirali o važnim obavijestima koje se odnose na zatražene usluge.

 

Brisanje iz baze

 • Ako ne želite primati bilo kakvu komunikaciju od DOMIDONE IT, možete od iste odustati (“opt-out”) u bilo koje vrijeme tako da nas kontaktirate i zatražite brisanje podataka. Nakon odjave s navedene liste DOMIDONA IT će uložiti značajan trud kako bi uklonio osobne informacije no molimo da shvatite da će neke informacije ostati trajno pohranjene u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

 

Web stranice trećih strana

 • DOMIDONA IT web stranica uključuje poveznice, bannere i sl. prema web stranicama trećih osoba koje mogu ili ne moraju biti u Ugovornim odnosima s DOMIDONOM IT. DOMIDONA IT ne upravlja stranicama trećih strana niti ima bilo kakvu kontrolu na istima te na istima nije odgovorna za bilo kakve sadržaje ili podatke koje ste na tim stranicama unijeli. Molimo uzmite u obzir da web stranice trećih strana mogu tražiti podatke koje nisu u skladu s DOMIDONA IT Politikom Privatnosti pa vas molimo da prije davanja bilo kakvih podataka pročitate njihove Politike privatnosti.

 

Djeca

 • U skladu s pozitivnim zakonskim normama, DOMIDONA IT ne skuplja svjesno podatke o djeci ispod 13 godina starosti.

 

Kako štitimo Vaše informacije

 • DOMIDONA IT ulaže značajne napore kako bi zaštitila vaše osobne informacije od neautoriziranog pristupa, krađe, gubitka ili izmjene pomoću različitih mjera elektroničke zaštite. Ove mjere uključuju firewall-e, SSL certifikate, anti-virus detekcije kao i korištenja lozinki na zaštićenim stranicama.
 • Kada od Korisnika zatražimo financijske informacije (kao brojevi kreditnih kartica) ti podaci su zaštićeni važećim SSL certifikatom no molimo uzmite u obzir da ostala električna komunikacija kao email, online chat ili brze poruke koje nam šaljete ne moraju biti sigurne. Iz tog razloga, molimo vas da ne šaljete povjerljive informacije tim kanalima poput financijskih informacija, osobnih podataka ili lozinki.

 

Prijenos podataka u inozemstvo

 • Ako posjećujete DOMIDONA IT web stranice iz inozemstva (DOMIDONA IT server trenutno je smješten u Hrvatskoj), različita komunikacija će prelaziti državne granice. Posjetom našim stranicama i komunicirajući s nama pristajete na procesiranje i prijenos svojih podataka kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti.

 

Kako ispraviti nepravilnosti

 • Ako ste se registrirali na naše web stranice, možete u bilo kojem trenutku izmijeniti osobne informacije putem korisničke zone ili nas možete kontaktirati putem korisničke zone.

 

Izmjene Politike privatnosti

 • DOMIDONA IT zadržava pravo da izmjeni, nadogradi ili suspendira ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju. Sve promjene po pitanju Politike privatnosti biti će objavljene na ovoj web stranici.

 

Pitanja ili komentari

 • Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara koji se odnose na našu Politiku privatnosti molimo kontaktirajte DOMIDONA IT putem kontaktnih stranica. Ova Politika privatnosti   implementirana je 11.03.2017.

Pojmovi:

Strana 1 - naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software i sl.

Uvod

Sve usluge navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.domidona-it.hr.

Upit za uslugu od strane Korisnika upućen putem popunjenog formulara „Upit za Ponudu“ na stranici www.domiodna-it.hr smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i ticket-e arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

Za svaku dodatno naručenu usluga od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude, ispostavit će se dodatna ponuda koja će biti pridodana u korisničku zonu. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj je jasno izražena i opisana usluga, cijena usluga, na koji period se iste odnose (za zakup hostinga i domene). Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative virmanskim nalogom.

Na sve usluge DOMIDONA IT primjenjuje se Ugovor na daljinu te SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog Ugovora. Ugovor na daljinu i SLA Ugovor javno su dostupni putem stranica www.domidona-it.hr i www.web-hosting.work .

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa.

Plaćanje

Sve cijene DOMIDONA IT usluga javno su dostupne na upit Korisnika i sastavni su dio Ugovora.

Usluge DOMIDONE IT plaćaju se unaprijed – avansno u cijelosti ili djelomično avansno osim ako nije drukčije ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, DOMIDONA IT će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Po prihvaćanju ponude Korisnik se obvezuje platiti ponudu prema uputi do datuma dospijeća ponude.

Ukoliko je način plaćanja ponude bio djelomično avansan, račun za ostatak ukupnog iznosa ispostavlja se po preuzimanju gotove web stranice, odnosno najkasnije 90 dana nakon uplate djelomičnog avansa u slučaju ako je razlog nedovršene stranice kašnjenje Korisnika u dostavi kompletnog materijala ili dodatnih zahtjeva za izmjenama.

Ukoliko račun nije podmiren do datuma dospijeća DOMIDONA IT će poslati i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje DOMIDONA IT će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora.

Ponuda za izradu web stranice isključivo se odnosi na izradu web stranice do njenog završetka, odnosno  preuzimanja gotove stranice. Sve ostale radnje dodavanja , izmjena i brisanja sadržaja nisu uključene ponudu izrade web stranice i naplatit će se posebno. U slučaju dodatnih zahtjeva Korisnika za izmjenama sadržaja i funkcionalnosti stranice nakon završetka i preuzimanja, posao će se naplatiti prema važećem cjeniku ovisno o veličini zahtjeva. Odnosno nakon zaprimljenog pisanog zahtjeva, Korisniku će se dostaviti ponuda za izvršenje istog. Po pisanom prihvaćanju ponude i plaćenoj ponudi pristupa se rješavanju zahtjeva.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužana čuvati podatke nove web stranice Korisnika te se ne može smatrati odgovornom za gubitak podataka. U ovom slučaju otkazivanja Ugovora od strane DOMIDONE IT, DOMIDONA IT nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT za naručene usluge izdaje račune te ih dostavlja putem pošte ili u eletronskom obliku koji su potpisani digitalnim potpisom te su u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Sadržaj

Sadržaj web stranice isključivo dostavlja Korisnik. DOMIDONA IT nije dužna lektorirati tekstove i vršiti prijevode na strane jezike. Dostavljeni sadržaj je u potpunosti vlasništvo Korisnika i Korisnik u potpunosti odgovora za njega. Ako je od Korisnika zaprimila sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima od strane trećih osoba, a Korisnik ne polaže pravo na korištenje istog, DOMIDONA IT ima pravo odbiti postaviti takav sadržaj.

Vlasništvo web stranice

Web stranica prelazi u 100% vlaništvo Korisnika datumom računa izdanog za uplatu cjelokupnog dugovanja prema ugovorenim ponudama. Do toga datuma web stranica je u vlasništvu DOMIDONE IT.

Rok izrade

Rok za završetak izrade web stranice je 60 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana sklapanja Ugovora. Kašnjenje dogovorenog roka moguće je u slučaju ako Korisnik nije dostavio kompletan sadržaj za izradu web stranice, ili od strane Korisnika postoje naknadni zahtjevi za izmjenama bilo koje vrste koji su ugovoreni dodatnim ponudama ili zahtjevima na bilo koji drugi način. Dogovoreni rok se u tom slučaju prolongira za 20 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana dostave kompletnog sadržaja ili dana ugovorenog zahtjeva.

Ako Korisnik ne dostavi kompletan sadržaj u roku od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora, stranica se smatra završenom sa sadržajem koji je do tada postavljen te se prelazi na fazu preuzimanja i naplate ukupnog iznosa izrade. Korisniku se u toj situaciji nakon preuzimanja omogućuje da u sljedeća dodatna tri mjeseca dostavi ostatak sadržaja kako je dogovoreno po ovom Ugovoru. Ukoliko Korisnik niti nakon isteka dodatna tri mjeseca ne dostavi ostatak sadržaja, nakon isteka u potpunosti gubi pravo na postavljanje sadržaja koje je uključeno u cijenu ponude. Sadržaj se u tom slučaju može postaviti jedino na temelju nove ponude i važećeg cjenika.

Edukacija za samostalno uređivanje sadržaja

Korisnik može sam postavljati, mijenjati i uređivati članke na web stranici koji se nalaze u blog kategoriji, dodavati fotografije u galeriji slika te postavljati proizvode u web shop ili katalog proizvoda. Korisnik u tom slučaju dobije pristupne podatke za Editora stranice i sa tim dozvolama može uređivati samo gore navedeni sadržaj. Za izvođenje istih Klijet treba imati stečeno osnovno poznavanje rada na računalu. Upute za korištenje, editiranje članaka u .pdf formatu izdaju se na zahtjev Korisnika, koji je u roku od tri mjeseca nakon završetka web stranice pisanim putem zatražio upute.

Na izričit zahtjev Korisnika, dodjeljujemo dozvole Superusera. Osim članaka i portfolia, Korisnik ima dopuštenje editirati i ostale module, slidere, komponente i templet web stranice koji su ujedno i vitalni djelovi web stranice. No, nehotičnom promjenom, brisanjem i sl. pojedinih postavki modula, komponenti itd. može se ugroziti web stranica i njeno objavljivanje. Upute za Superusera, odnosno editiranje cjelokupne stranice (promjene slika, teksta, izbornika i kontakt podataka koji nisu smješteni u člancima, web shopu ili katalogu) naplaćuju se dodatno, a izdaju se u .pdf formatu na temelju pisanog zahtjeva Korisnika.

S obzirom da Korisnik u potpunosti preuzima ispravnu i fukcionalnu stranicu, za sve moguće daljnje zahtjeve Korisnika koji se tiču popravaka, promjena, funkcionalnosti itd. na web stranici, ispostavit ćemo ponudu u skladu sa složenošću zahtjeva.

*Sa dodijeljenom dozvolom Editora stranice, Korisnik ne može mijenjati globalni dizajn, niti funkcionalnost stranice.

**Upute za izmjenu strukture, dizajna, tipografije, boje, funkcionalnosti stranice, profesionalnu SEO optimizaciju, obradu slika u drugim programima i sl. ne izdajemo.        

***Edukaciju za izgradnju dodatnih stranica templeta, promjenu pozicija modula, komponenti, i općenito iz web dizajna, nemamo u svojoj ponudi.

Garancija

Garancija na funkcionalnost web stranice vrijedi godinu dana od dana pruzimanja gotove stranice za sve web stranice koje su smještena na DOMIDONA IT hosting.

Stranica može biti građena od pojedinih komponenti koje su dostupne za korištenje, odnosno zakupljene na određeni vremenski rok od strane trećih osoba. U slučaju ako korisnik nema uslugu održavanja stranice sa DOMIDONOM, DOMIDONA nakon isteka roka garancije nije dužna obnavljati nefunkcionalne komponente.

Za izrađene gotove stranice koje ne smještamo na naš hosting, ne izdajemo garanciju, jer ne možemo jamčiti sigurnu pohranu svih podataka i pravilan rad svih komponenti i modula stranice, jer do nefunkcionalnosti može doći radi sigurnosnog propusta providera ili bilo kakve nadogradnje web servera na kojem je smještena stranica, od utjecaja trećih osoba te svih ostalih nepredvidivih događaja .

Stranice radimo prilagođene zadnjim verzijama pretraživača. Postoji mogućnost da neki elementi web stranice neće raditi ili djelomično neće raditi na starijim pretraživačima, jer starije verzije pretraživača možda ne podržavaju najnovije tehnologije koje se koriste u izradi novih web stranica. U tom slučaju, ako web stranica uredno radi na novom pretraživaču, a ne radi na starijoj verziji pretraživača, funcionalnost ne prilagođavamo starijim pretraživačima.

Na zahtjev, Korisnik može tražiti pristupne podatke za administratora (Superuser-a) cjelokupne stranice, međutim, dodjelom tih dozvola/podataka jamstvo na stranicu prestaje u potpunosti važiti. Ukoliko dođe do mogućih nefunkcionalnosti stranice koje su nastale nakon dodjela dozvola Korisniku/superuseru, njihovo otklanjanje od naše strane naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Domidona IT jamči da je sav sadržaj (slike, ilustracije, video i sl.) koji je postavila po svom izboru sadržaj kupljen isključivo na portalima/servisima za legalnu prodaju takvog sadržaja ili je Domidona IT vlasnik snimljenih fotografija, video materijala, odnosno autor ilustracija i vektora. Domidona IT ima pravo sadržaj koji je postavila po svom izboru koristiti u daljnjem poslovanju.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik je svjestan da će DOMIDONA IT uskratiti postavljanje sadržaja sa mogućnošću otkazivanja Ugovora u sljedećim slučajevima:

a) korištenje usluge protivno Ugovoru.

b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).

c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.

d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.

e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.

f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).

g) pokretanje browser based igri

h) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.

i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.

j) dijeljene email računa,

k) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

Domidona IT odriče se bilo kakve odgovornosti ako je na web stranicu postavila i javno objavila sadržaj koji je zaprimila od Korisnika, a koji je zaštićen autorskim pravima trećih osoba te Korisnik ne polaže pravo za korištenje istog.

Domidona IT nije dužna Korisnika obavještavati o važećim pravnim zakonskim obvezama koje treba sadržavati, odnosno ne smije sadržavati web stranica koja se izrađuje. Domidona IT se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko web stranica ne poštuje zakonsku regulativu.

DOMIDONA IT ne radi sigurnosne kopije podataka web stranica koje nisu smještene na DOMIDONA IT hostingu. U tom slučaju Korisnik je odgovoran pobrinuti se, raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. DOMIDONA IT neće se smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

Ukoliko usljed navedenih slučajeva dođe do otkazivanja Ugovora na zahtjev bilo koje strane, DOMIDONA IT nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a Korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od Korisnika sljedeće podatke: naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresu i OIB ili VAT broj. (OIB je obavezan za sve pravne i fizičke osobe iz HR, VAT za sve pravne osobe iz EU (ako su u sustavu PDV-a). Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONA IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela.

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:

a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge

b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.

c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.

d) Kod druge nepredvidive situacije

Sadržaj web stranice je isključivo na odgovornost Korisnika, DOMIDONA IT se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za sadržaj web stranice Korisnika kao niti posljedicu korištenja istih.

Nadležnost

Za svi sporove koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i Korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku, Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.domidona-it.hr

Jednostrani raskid Ugovora

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana koji počinje teči od datuma sklapanja Ugovora. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, Klijet mora obavijestiti DOMIDONU ITi o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , u kojoj treba navesti svoje ime i prezime / naziv tvrtke, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete preuzeti i koristiti priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora postavljen na web stranici.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Odnosno, Domidona IT vrši Korisniku povrat novaca u potpunosti koji je uplaćen i time se obustavljaju i ukidaju sve usluge koje proizlaze iz Ugovora tako da niti jedna strana prema drugoj nema nikakvih potraživanja niti odgovornosti za možebitne posljedice prouzrokovane raskidom.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

 domidona-it.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja.
Daljnom pretragom naših stranica, slažate se sa uvjetima korištenja kolačića (cookies). Slažem se